Praktische informatie

Wilt u nog meer weten over onze school, het daltononderwijs, de aanmelding of iets anders? Op deze pagina hebben we de meest belangrijke praktische informatie van onze school voor u verzameld.

Aanmelden op De Oase

Heeft u interesse in ons onderwijs en wilt u uw kind aanmelden? Voor kinderen geboren na 1 oktober 2018 gaat dit voortaan centraal gebeuren zodat iedereen dezelfde gelijke kansen krijgt. In het geval van andere situaties kan het zijn dat u nog wel op de oude manier rechtstreeks bij ons kunt aanmelden. Lees meer.

Oudercommunicatie­systeem / Social  Schools

Voor communicatie met u als ouder gebruiken wij Social Schools. Dit is een complete, veilige en afgesloten communicatie-app voor bijna al onze communicatie. Zo gebruiken we de app bijvoorbeeld voor verlofaanvragen, groepsberichten van de leerkracht tot aan aanmeldingen voor de tienminutengesprekken. Wanneer uw kind hier start, krijg u van ons een inlogcode.

Verlof­aanvraag en ziekmelding

Als u verlof wilt aanvragen voor uw kind(eren) kunt u dit doen via ons oudercommunicatiesysteem Social Schools. Hierbij gelden wel enkele regels. Deze kunt u vinden via de volgende link: Wanneer hoeft mijn kind niet naar school? | Rijksoverheid.nl.

Ziekmelden kan via een e-mail naar: ziekmelding@basisschooldeoase.nl én naar de groepsleerkracht.

Peuterspeelzaal & Buitenschoolse opvang

Bij peutergroep Oase kunnen kinderen van 2,5 tot 4 jaar oud komen om te spelen en te leren. Het geeft uw peuter de mogelijkheid om taalvaardigheid, sociaal-emotionele en motorische vaardigheden te ontwikkelen. Daarnaast kan uw kind lekker samen spelen met leeftijdsgenootjes. Op deze manier kan uw kind daarna goed van start gaan op de basisschool.

Peutergroep Utrecht: Oase | Kind & Co (kmnkindenco.nl)

BSO De Oase maakt naast de negen ruimtes bij de school, gebruik van de speelzaal, gymzaal en een groot speelplein. We bieden veel themagerichte activiteiten, die de kinderen zelfstandig kunnen doen, zoals tafeltennissen, knutselen, een gezelschapsspelletje spelen of verkleden. Daarnaast begeleidt een pedagogisch medewerker ook dagelijks activiteiten zoals sporten, dans, koken en handvaardigheid.

Buitenschoolse opvang Utrecht: De Oase | Kind & Co (kmnkindenco.nl)

Wij willen naast BSO de Oase ook drie andere BSO’s vermelden waar ouders terecht kunnen wanneer hier intern geen plek meer is.

Jansen & Jansen

Kindergarden (Het Zand)

BSO The Wall

Ouderraad & Medezeggen­schapsraad

De Ouderraad helpt met het organiseren en uitvoeren van diverse  activiteiten. Denk hierbij aan de juffen- en meesterdag, het Sinterklaasfeest, de Avondvierdaagse en natuurlijk niet te vergeten het Zomerfeest! Het is heel leuk om te doen en erg dankbaar. Een tevreden directie, de juffen en meesters die na afloop van een activiteit vaak even langskomen voor een bedankje en de blije gezichten van de kids zijn onbetaalbaar!

De Ouderraad is te bereiken via oaseouders@basisschooldeoase.nl 

Net als alle andere scholen in Nederland heeft De Oase een medezeggenschapsraad (MR). De MR komt op voor de belangen van kinderen, ouders en personeel. Haar werk is gericht op de beleidsmatige aspecten van de school. De MR vergadert minimaal 6 maal per jaar met de directie. Zij wordt bij belangrijke aangelegenheden om advies of instemming gevraagd. Ook kan zij ongevraagd advies geven of informatie vragen over onderwerpen die onder de ouders of leerkrachten leven.

De MR van de Oase bestaat uit acht leden, waarvan vier ouders (Nienke Horst, Ilja Bouma, Rianne Bost en Ellen Hanselman) en vier leerkrachten (Kim van Nuenen, Jan Willem Muntendam en Sophie Westerink en Bas Gradisen). De vergaderingen zijn in principe van 19.00 uur tot 21.30 uur en zijn openbaar. U heeft dan ook het recht de vergadering ‘passief’ bij te wonen. Het kan voorkomen dat er gevoelige onderwerpen op de agenda staan. Deze onderwerpen  worden in het besloten gedeelte behandeld en zijn dan ook niet openbaar.

Het e-mailadres van de MR is: mr@basisschooldeoase.nl

Utrecht PO

Wij zijn het Samenwerkingsverband Utrecht PO. Wij doen gewoon wat nodig is, zodat ieder kind in Utrecht een passende onderwijsplek heeft. We vinden de samenwerking met scholen, schoolbesturen, kernpartners (buurtteam, leerplicht, jeugdgezondheidszorg), ouders en kinderen heel belangrijk en werken met elkaar samen vanuit de kernpartneraanpak.

We zetten expertise en middelen in voor kinderen die iets extra’s nodig hebben om zo optimaal mogelijk tot ontwikkeling te komen. De consulenten van het Samenwerkingsverband denken mee met school, ouders en eventueel kernpartners om gezamenlijk te komen tot de juiste ondersteuning. De scholen kunnen de consulenten betrekken door het aanvragen van een startgesprek, waar elke vorm van ondersteuning mee begint. Vormen van ondersteuning zijn bijvoorbeeld een A&O traject (kortdurende en preventieve ondersteuning), een arrangement voor interne of externe ondersteuning of een verwijzing naar speciaal (basis)onderwijs. Voor meer informatie over ons verhaal en onze werkwijze verwijzen we naar onze website www.swvutrechtpo.nl. Alleen met elkaar bereiken we het beste voor ieder kind, daar zijn we van overtuigd.

Komt uw kind ook naar basisschool De Oase?

De school voor daltononderwijs in Utrecht waarbij de focus ligt op verantwoordelijkheid, samenwerking, effectiviteit, zelfstandigheid en reflectie.